Statut Stowarzyszenia

S T A T U T

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

 1. Witelona w Legnicy 

„WSPÓLNOTA AKADEMICKA”

 

(TEKST JEDNOLITY – zmieniony:

– uchwałą nr 4/II/2002 i 5/II/2002 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  z dnia 18.06.2002 r., 

– uchwałą nr 1/IV/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 7.10.2003 r., 

– uchwałą nr 7/V/2004 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17.06.2004 r.

– uchwałą nr 6/XXI/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 20.06.2017 r.)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy  „Wspólnota Akademicka”, zwane w dalszych przepisach statutu „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

 

 • 2

 

 1. Stowarzyszenia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem ustaleń zawartych w § 2 ust. 2.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również  za  granicą stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Legnicy.

 

 • 3

 

 1. Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonego przez Zarząd wzoru.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się logo zawierającym nazwę i symbole zatwierdzone przez  Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu: Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

 • 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

 

 • 5

 

 1. Stowarzyszenie może tworzyć wewnętrzne komórki organizacyjne,  w tym Biuro Zarządu.
 2. Wewnętrzne komórki organizacyjne tworzone są na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby ich realizacji

 

 • 6

 

 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest zorganizowanie środowiska zaprzyjaźnionych osób fizycznych i prawnych, które są zainteresowane rozwojem ośrodka akademickiego w Legnicy w oparciu o struktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz działaniem na rzecz jego rozbudowy i rozwoju.
 2. Cel powyższy dotyczy zarówno rozwoju materialnego, naukowego i badawczego uczelni jak też działań w środowisku studentów, pracowników i innych osób wyrażających wolę współpracy na rzecz edukacji, wolontariatu i kształtowania postaw obywatelskich. 
 • 7

 

 1. Cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:
 1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  w  realizacji  celów  statutowych  określonych   w  ustawie o wyższych szkołach zawodowych i Statucie Szkoły.
 2. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.
 3. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w szczególności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 4. Kształtowanie postaw nacechowanych szacunkiem dla odmienności, poczuciem wolności i współodpowiedzialnością za wspólnoty, do których się przynależy.
 5. Edukację i poradnictwo z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, prawa konsumenckiego, pomocy społecznej, dobroczynności, kultury, nauki, kultury fizycznej, sportu i turystki; w tym także organizację imprez  o takim charakterze i przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia.
 6. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.
 7. Organizowanie wystaw, konferencji, pokazów, odczytów, konkursów, seminariów, sympozjów itp. o tematyce związanej z realizacją celów statutowych.
 8. Inspirowanie i prowadzenie prac badawczych i naukowych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz sprzedaż i dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na uczelni.
 10. Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie organizacji różnych form kształcenia mających na celu podnoszenie kwalifikacji, a w szczególności kursów i studiów podyplomowych oraz specjalistycznych a  także organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowaczych, szkół podstawowych, ponadpodstawowych/gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 11. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.
 12. Organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych.
 13. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie określonym w załączniku numer 1 do Statutu.
 1. O ile dla prowadzenia określonej działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, to działalność taką Stowarzyszenie podejmie po ich uzyskaniu.

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

 • 8

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków założycieli.
 2. Członków zwyczajnych.
 3. Członków honorowych.
 4. Członków wspierających.
 • 9

 

 1. Członkami założycielami są obywatele polscy  mający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy doprowadzili do założenia i zarejestrowania Stowarzyszenia. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi.
 2. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który chce wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia i pragnie działać zgodnie z ustawodawstwem polskim. Osoba ubiegająca się o członkostwo musi złożyć deklarację, wg wzoru ustalonego przez Zarząd , a także uzyskać rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Odrębnym warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest wcześniejsze nabycie statusu członka wspierającego na zasadach określonych w § 14 i § 15 niniejszego Statutu. Po upływie jednego roku od uzyskania statusu członka wspierającego Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu osoby ubiegającej się o członkostwo zwyczajne do Stowarzyszenia. W przypadku odmowy osobie ubiegającej się o członkostwo służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej bezwzględną większością głosów pełnego składu Zarządu.

 

 • 10

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 3. Członek  honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

 • 11

 

Członkom zwyczajnym i honorowym, zwanym także członkami, przysługuje:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Prawo do uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu oraz posiedzeniach władz, do których zostali wybrani.
 3. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
 4. Prawo do zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

 • 12

 

Członkowie są obowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać składkę członkowską.
 4. Na bieżąco aktualizować dane zawarte w deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.  Za adres właściwy do korespondencji uważa się ten, który wymieniono w deklaracji lub ostatniej aktualizacji danych.

 

 • 13

 

 1. Członkostwo wygasa na skutek:
 1. Zgłoszenia Zarządowi w formie pisemnej woli wystąpienie ze Stowarzyszenia. Zarząd na najbliższym posiedzeniu w formie zapisu w protokole winien stwierdzić ustanie członkostwa z datą złożenia pisma w Zarządzie, nie dopełnienie tej formalności nie wpływa na ustanie członkostwa.
 2. Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składki członkowskiej przez łączny okres 6 miesięcy (bez względu, czy zaległości dotyczą jednego okresu, czy też przerywane są okresami regulowania składek). Zarząd na najbliższym posiedzeniu w formie zapisu w protokole winien stwierdzić ustanie członkostwa z datą ostatniego dnia szóstego miesiąca nie płacenia składek. Nie dopełnienie tej formalności nie wpływa na ustanie członkostwa. Zainteresowany winien być przez Zarząd powiadomiony o ustaniu członkostwa.
 3. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku rażącego naruszania dobrych obyczajów, postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Zainteresowany winien być przez Zarząd powiadomiony o ustaniu członkostwa. Od takiej uchwały, w ciągu dwóch tygodni od chwili powzięcia informacji o jej podjęciu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie, przekazywane za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, powoduje wstrzymanie decyzji o wykluczeniu i zawieszenie praw i obowiązków członkowskich do chwili decyzji Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania, podjęta w formie uchwały, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 5. Śmierci członka.
 1. Konsekwencją wygaśnięcia członkostwa jest utrata wszystkich pełnionych w Stowarzyszeniu funkcji. 

 

 • 14

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna oraz przedsiębiorca i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w istotny sposób wsparła działalność Stowarzyszenia, a w szczególności, gdy uczyniła darowizny i zapisy wartości materialnych.
 2. Członkiem wspierającym może być każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który chce wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia i pragnie działać zgodnie z ustawodawstwem polskim.
 3. Po wyrażeniu woli uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia na statusie członka wspierającego przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członek wspierający będący osobą prawną reprezentowany jest przez swego przedstawiciela.

 

 • 15

 

 1. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia z § 11 ust. 3 i 4,  mogą także uczestniczyć w Walnym Zebraniu  z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
 3. Przepisy  § 12 stosuje się odpowiednio, członkostwo wygasa także z chwilą utraty osobowości prawnej.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

 • 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane w treści statutu także “Walnym Zebraniem”, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany w treści statutu także Zarządem.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 • 17

 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

 

 • 18

 

Do kompetencji Walnego Zebrania, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i ich odwołanie, za wyjątkiem postanowień § 21 ust. 5.
 5. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich lub określenie sposobu ich wyliczania.
 7. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.
 10. Podejmowanie innych uchwał w istotnych sprawach Stowarzyszenia.
 11. Udzielanie absolutorium  ustępującemu Zarządowi za okres pełnienia obowiązków.
 12. Zatwierdzanie planu działania i rocznych planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia.
 13. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 14. Podejmowanie decyzji o utworzeniu wewnętrznych komórek organizacyjnych, w tym Biura Zarządu.
 • 19

 

 1. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz do roku do końca czerwca każdego roku kalendarzowego.
 2. Decyzje Walnego zebrania podejmowane są w obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. W każdej sytuacji na wniosek poparty przez co najmniej 1/3 obecnych i uprawnionych do głosowania zarządza się głosowane tajne. Uchwały i protokół z Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący i Sekretarz wybrani w trakcie Walnego Zebrania do kierowania jego posiedzeniem.
 3. O terminie obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowaną datą zebrania. 
 4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 dołączany jest projekt porządku obrad. Do ważności uchwał dotyczących zmian w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, rozwiązania Stowarzyszenia albo zmian w statucie niezbędne jest ujęcie w projekcie porządku obrad stosownych zapisów na ten temat.
 5. W zawiadomieniu może być podany drugi termin zwołania Walnego Zebrania nie szybciej niż w godzinę po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne do podejmowania decyzji bez względu na liczbę obecnych, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku utraty kworum w trakcie zebrania w pierwszym terminie, można zarządzić godzinną przerwę, po której przepisy powyższe stosuje się odpowiednio. 

 

 • 20

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. a) z własnej inicjatywy,
 2. b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Przepisy § 19 ust. 2, 3,  4, 5, stosuje się odpowiednio.

 

 • 21

 

 1. Zarząd, który jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami, składa się z 5-7 osób:
 • Prezesa,
 • Wiceprezesa,
 • Skarbnika,
 • Sekretarza,
 • 1-3 członków.
 1. Prezes wybierany i odwoływany jest przez Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. W przypadku drugiego terminu, o którym mowa jest w  § 19 ust. 5 wymagana jest obecność co najmniej 1/3 uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. 
 2. Pozostali członkowie Zarządu  Stowarzyszenia wybierani i odwoływani są  przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów. Miejsca mandatowe obsadzane są przez osoby, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku drugiego terminu, o którym mowa jest w  § 19 ust. 5 wymagana jest obecność co najmniej 1/3 uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. 
 3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera na wniosek Prezesa spośród siebie Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 4. W przypadku  złożenia rezygnacji z funkcji lub nie uczestniczenia w pracach Zarządu możliwe jest odwołanie członka Zarządu. Następuje to na wniosek Prezesa w trybie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów w odniesieniu do pełnego składu Zarządu. Na wniosek Prezesa, w tym samym trybie, można dokooptować do składu Zarządu jedną osobę spośród kandydujących i nie wybranych do Zarządu.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji przez Prezesa lub trwałej niemożliwości sprawowania przez niego funkcji Zarząd w ciągu  dwóch miesięcy doprowadza do Walnego Zebrania poświęconego wyborom. Taka sama procedura stosowana jest, gdy złoży rezygnację co najmniej dwóch członków Zarządu. 

 

 • 22

 

Do zadań Zarządu należy:

 1. Realizacja  uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Ustalanie planów działania oraz planów finansowo-rzeczowych  Stowarzyszenia.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Określanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej  i dbałość o prawidłowość rozliczeń finansowych.
 7. Ustalanie regulaminów wewnętrznych, z zastrzeżeniem wynikającym z § 18 ust. 7.
 8. Składanie na Walnym Zebraniu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia oraz rocznego sprawozdania finansowego.

 

 • 23

 

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 2. Wiceprezes zastępuje Prezesa w przypadku jego nieobecności i wspomaga Prezesa w jego działalności.
 3. Skarbnik odpowiada za prawidłowość rozliczeń finansowych oraz właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej i księgowej.
 4. Sekretarz odpowiada za prawidłowość  pozostałej dokumentacji oraz jej gromadzenie i przechowywanie.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes i Sekretarz. 
 6. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wynik głosowania takiej uchwały powinien być zapisany na projekcie uchwały i podpisany przez Prezesa Zarządu.
 7. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
 8. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby tj.:
 • Prezes  łącznie z Wiceprezesem, Skarbnikiem lub Sekretarzem,
 • albo Wiceprezes łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.
 1. W przypadku powołania komórki organizacyjnej, Zarząd może udzielić Dyrektorowi tej komórki pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu tej komórki w ramach planu finansowo-rzeczowego komórki zatwierdzonego przez Zarząd.

 

 • 24

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa kolegialnie.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 jej członków.

 

 • 25

 

Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia i realizacji uchwał Walnego Zebrania.
 2. Składanie na zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Komisji i rocznej oceny działalności Zarządu.
 3. Przedstawianie Zarządowi wniosków i zaleceń dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Na zakończenie kadencji Zarządu lub w sytuacji zmian w składzie Zarządu przedstawienie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium. Wniosek o nie udzielenie absolutorium musi być poparty istotnymi argumentami związanymi z naruszeniem statutu lub brakiem realizacji uchwał Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V

 

Majątek i fundusze

 

 • 26

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze Stowarzyszenia i inne prawa majątkowe.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności:
 • wpływy ze składek członkowskich,
 • dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,
 • zapisy i darowizny,
 • dotacje,
 • dochody ze zbiórek publicznych,
 • dochody z majątku Stowarzyszenia.

 

 • 27

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracowników wewnętrznych komórek organizacyjnych zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może pokrywać uzasadnione koszty poniesione przez członków władz, w związku z wykonywaniem czynności wynikających z pełnienia funkcji, w ich rzeczywistej wysokości lub na ogólnie obowiązujących zasadach dotyczących delegacji. Niezbędnym warunkiem jest posiadanie przez Stowarzyszenie środków finansowych na ten cel.
 5. Stowarzyszenie może pokrywać uzasadnione koszty lub wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej. Wynagrodzenie wymienione w zdaniu poprzednim nie może być wyższe niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

 

 • 28

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia, w stosunku do członków Stowarzyszenia lub pracowników Biura Zarządu, o którym mowa w § 5 ust.1, a także w stosunku do osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim lub w stosunku powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, bądź związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników Biura Zarządu, o którym mowa w § 5 ust.1 oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników Biura Zarządu, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 29

 

Decyzje o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków zwyczajnych.

 

 • 30

 

 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków zwyczajnych. Uchwała rozwiązująca Stowarzyszenie określa skład Komisji Likwidacyjnej lub osobę odpowiedzialną za likwidację Stowarzyszenia.
 2. Majątek i fundusze w pierwszej kolejności idą na zaspokojenie zobowiązań Stowarzyszenia, pozostała część przekazywana jest Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy lub jednostce będącej jej następcą prawnym.

Załącznik numer 1 

do Statutu Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”

Przedmiot działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” zgodnie z PKD

 

17, 23, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PISMIENNYCH

18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE

18, 13, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47, 61, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47, 62, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOSCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 

58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK

58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET

58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

61, 10, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

61, 20, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

62, 02, Z, DZIAŁALNOSC ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

79, 11, B, DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

79, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

80, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZENSTWA

81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

84, 12, Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ 

ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

85, 10, Z, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

85, 20, Z SZKOŁY PODSTAWOWE

85, 31, A, GIMNAZJA

85, 31, B, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE

85, 32, A, TECHNIKA

85, 42, B, SZKOŁY WYŻSZE

85, 59, A, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

86, 90 ,A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 

87, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ

87, 20, Z,  POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

87, 30, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

87,90, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

88, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

88, 91, Z, OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA  

96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

94, 99, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

94, 99, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA