Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

z działalności za rok 2021

 

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia 14.06.2016 r. wybrało Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021) w składzie:

 1. Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,
 2. Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,
 3. Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,
 4. Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,
 5. Piotr Zanto – Członek Zarządu.

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 08.06.2021 r. wybrało Zarząd Stowarzyszenia piątej kadencji (2021 – 2026)

w składzie:

 1. Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,
 2. Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,
 3. Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,
 4. Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,
 5. Piotr Zanto – Członek Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia za najważniejsze w działalności Stowarzyszenia, zgodnie z głównym celem statutowym Stowarzyszenia, uznał wspieranie idei rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W bieżącej działalności Stowarzyszenia Zarząd przyjął kilka zasad:

 1. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit – Stowarzyszenie realizuje w działalności statutowej cele niezarobkowe, a dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą dzięki ludziom, którzy chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, nie związaną z żadną partią czy organizacją polityczną i jest organizacją neutralną światopoglądowo.

Ze względu na pandemię Zarząd Stowarzyszenia ograniczył działalność stacjonarną – w roku 2021 odbył 1 posiedzenie, ponadto podejmował decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Na poszczególnych posiedzeniach Zarząd podejmował decyzje dotyczące następujących spraw:

 1. Kontroli wpłat składek członkowskich.
 2. Sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za rok 2020.
 3. Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
 4. Sprawozdań z działalności Zarządu za rok 2020.
 5. Planów działania i planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia na rok 2021.
 1. Przygotowań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 1. Zatrudnienia w Technikum Akademickim osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego.
 1. Planu finansowo-rzeczowego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 oraz informacji na temat funkcjonowania ALO.
 2. Planu finansowo-rzeczowego Technikum Akademickiego na rok szkolny 2021/2022 oraz informacji na temat TA.
 3. Powołania Zespołu Szkół Akademickich.
 4. Wniosków na dofinansowanie działań Stowarzyszenia.
 1. Nadzoru i kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia, szczególnie w odniesieniu do działalności gospodarczej.

 

Legnica, 28.04.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak
 2. Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka
 3. Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko
 4. Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko
 5. Członek Zarządu Piotr Zanto