Projekty i programy

11

Od kilku lat, realizując cele statutowe, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” angażuje się w realizację różnego rodzaju projektów.

W 2017 r. Stowarzyszenie  przystąpiło do akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” organizowanej przez  Fundację Studio Wschód z siedzibą we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem tej inicjatywy było włączenie społeczności akademickiej w akcję humanitarną poprzez kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych, przybliżenie młodemu pokoleniu historii i dziejów naszych Rodaków, rozbudzenie zainteresowań Kresami, ukazanie pożytecznego sposobu spędzania wakacji. Zorganizowano zbiórkę darów dla Polaków zamieszkujących na Kresach oraz dwa wyjazdy wolontariuszy do Snitkowa na Ukrainie (województwo chmielnickie). Pierwszy z nich miał miejsce w dniach 8-18.07.2017 r.  i obejmował głównie wykonanie prac związanych z remontem ważnych dla polskiej kultury obiektów – zdewastowanych i zapomnianych mogił dziadów i pradziadów. Nawiązano przy tej okazji znajomość z Domem Polskim w Barze reprezentowanym przez dyrektor Małgorzatę Miedwiediewę. Ponadto wolontariusze zorganizowali festyn dla dzieci polskiego i ukraińskiego pochodzenia, podczas którego dzieci obdarowane zostały podarunkami ze zbiórki w Polsce. Kolejny wyjazd poprzedzony został organizacją 11.10. 2017 r. w PWSZ im. Witelona w Legnicy konferencji nt.: „Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw”. Podczas drugiego wyjazdu do Snitkowa w dniach 23-31.10.2017 r. wolontariusze kontynuowali prace na cmentarzu. Ponadto w wyniku ich inicjatywy, która pojawiła się podczas pierwszej wizyty w Snitkowie, na cmentarzu postawiono Krzyż Milenijny nawiązujący do polskiej historii, z figurą Pana Jezusa oraz tablicą pamiątkową, zakupionymi w Polsce. Wolontariusze uczestniczyli też w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar reżimu stalinowskiego na cmentarzu katolickim w mieście Bar oraz w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Historycznej „Zbrodnia winnicka w 80-tą rocznicę tragicznych wydarzeń”. Ponadto przekazano dla dzieci z Domu Polskiego w Barze zakupione w Polsce artykuły szkolne, gry i książki do nauki języka polskiego.

 

W październiku 2018 r. Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizowało Konferencję Popularno-Naukową „Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej”. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz ze Starostwa Powiatowego w Legnicy. Konferencja objęta została honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego Janiny Mazur oraz PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego. Głównym celem konferencji było upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Na konferencję składały się wykłady tematyczne wygłoszone m. in. przez prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego z PWSZ im. Witelona w Legnicy, profesorów z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz m.in. gościa z Ukrainy dra Bogdana Lazoraka – Dyrektora Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego i Muzeum Iwana Franka w Nagujewiczach, który zaprezentował archiwum rodzinne polskich żołnierzy w Drohobyczu z lat 1918-1921. W części artystycznej specjalnymi gośćmi konferencji byli również przedstawiciele Państwowego Kolegium Muzycznego im. Barwińskiego w Drohobyczu, którego przedstawicielki – Panie dr Natalia Hamar i dr Natalia Cyhylyk-Czumak – wystąpiły z koncertem muzycznym prezentując styl dawnej kultury pogranicza XIX-XX wieku. Kolejnym punktem programu artystycznego było przedstawienie poetyckie „Literatura polska wobec niepodległości” w wykonaniu uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przygotowanych przez mgra Tomasza Dziurzyńskiego – nauczyciela języka polskiego w ALO oraz występ chóru „Skoranta” z Chojnowa, który zaprezentował zebranym  „PIEŚNI NIEPODLEGŁOŚCI”. W konferencji wzięło udział ok. 430 osób. 

W związku z przekazaną przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. darowizną w wysokości 2000 zł, na prośbę p. Marii Galas Prezes Drohobyckiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” na Ukrainie Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” zakupiło pianino elektroniczne ze statywem przeznaczone dla dzieci i młodzieży z Polskiej Sobotniej Szkoły działającej w Drohobyczu. Instrument został przekazany jesienią 2018 r. podczas pobytu członków Stowarzyszenia i władz uczelni w na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu na Ukrainie.

W 2019 r. Stowarzyszenie podpisało porozumienia o współpracy z ośmioma wolontariuszami, którzy podjęli się prac wolontarystycznych w ramach realizacji przez Stowarzyszenie projektu pn. „Pomagamy rodakom z Ukrainy III – z pamięcią o poległych Kresowiakach”. Wolontariusze wyjechali do Snitkowa na Ukrainie gdzie w czasie dwutygodniowego pobytu kontynuowali prace remontowe i porządkowe na polskim cmentarzu w Snitkowie oraz podjęli nowe zadania w Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwacie „Nagujewicze” w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, m. in. wykonywali prace archiwizacyjne obejmujące poloniki w muzeum Iwana Franka w Nagujewiczach. Wolontariusze spotkali się też z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami polskiego pochodzenia  w Snitkowie, Drohobyczu i Nagujewiczach – m. in. przeprowadzili  treningi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, rozdali też dary zebrane w Polsce (artykuły szkolne, książki, słodycze).

W 2021 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało rozpoczętą już rok wcześniej, kolejną edycję projektu „Pomagamy rodakom z Ukrainy IV – z pamięcią o poległych Kresowiakach”. Czwarta edycja została sfinansowana ze środków Fundacji PZU. Partnerami w projekcie były PWSZ im. Witelona w Legnicy, Gmina Lubin, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zaplanowane od 2020 roku działania obejmowały zbiórkę środków finansowych i darów rzeczowych dla dzieci i rodzin polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie oraz 10-dniowy pobyt naszych wolontariuszy w Drohobyczu, łączący w sobie dwie zaplanowane inicjatywy: prace na cmentarzu przy polskich grobach i prace remontowe sali, w której dzieci polskiego pochodzenia będą uczyć się języka polskiego i historii Polski, przygotowywać inscenizacje i uroczystości upamiętniające nasze tradycje, narodowych wieszczy i bohaterów.

Wyjazd wolontariuszy na Ukrainę poprzedziła tradycyjnie zbiórka darów rzeczowych i środków finansowych niezbędnych dla wsparcia dzieci i rodzin polskiego pochodzenia. Na apel odpowiedziało wiele indywidualnych osób i instytucji. Zebrane środki i dary wykorzystano na potrzeby Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu.