OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA EDYCJA XVI – ROK 2023

GALERIA ZDJĘĆ

.

ORGANIZATORZY

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

.

.

.

XVI EDYCJA OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ

Ruszyły zapisy na XVI edycję Olimpiady Mediewistycznej – jednego z najważniejszych konkursów z historii średniowiecza dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce. Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 10 lutego.
Wszystkie informacje dotyczące Olimpiady oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://alo.legnica.edu.pl/ w zakładce Olimpiada Mediewistyczna/Edycja XVI – rok 2023.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie?

Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkoły dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także analizy źródeł.

Jaki jest terminarz i przebieg Olimpiady Mediewistycznej?

Rywalizacja w konkursie będzie miała trzy etapy: eliminacje szkolne, eliminacje ogólnokrajowe oraz finał.

I etap Olimpiady Mediewistycznej – eliminacje szkolne przeprowadzone do 10 lutego 2023 r.

Podczas pierwszego etapu olimpiady nauczyciele – opiekunowie samodzielnie wyłaniają uczniów, którzy dostaną szanse udziału w II etapie konkursu. Eliminacje są przeprowadzane przez nauczycieli historii uczących w zgłoszonej do nas szkole. Zasady przeprowadzania eliminacji określają nauczyciele (może być to np. forma testu czy odpowiedzi ustnej). Zakwalifikowani uczniowie powinni posiadać wiedzę i umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej z przedmiotu. Uczniów reprezentujących szkołę należy zgłosić za pomocą formularza elektronicznego na dole strony.

II etap Olimpiady Mediewistycznej 13 marca 2022 r.

W drugim etapie konkursu uczniowie, wyłonieni podczas eliminacji szkolnych w całej Polsce zmierzą się z testem przygotowanym przez Komitet Główny OM. Test układany jest na podstawie pięciu obowiązujących w Olimpiadzie podręczników (wykaz literatury jest dostępny w załączniku na stronie: http://alo.legnica.edu.pl/). Na podstawie wyników testów Komitet Główny OM wyłoni od 20 do 22 uczniów, którzy otrzymają przepustkę do finału Olimpiady Mediewistycznej oraz status finalisty olimpiady. Testy zostaną przeprowadzone w ośmiu szkołach partnerskich ulokowanych w różnych regionach
Polski. Nauczyciele sami dokonują wyboru szkoły partnerskiej, w której uczniowie przystąpią do testu (wykaz szkół partnerskich jest dostępny w szczegółowych informacjach na stronie: http://alo.legnica.edu.pl/).

III etap Olimpiady Mediewistycznej – finał Olimpiady w dniach 20-21 kwietnia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Legnicy.

Dwudniowy finał Olimpiady jest podzielony na dwie części. Pierwsza część obejmuje test z geografii historycznej i historii sztuki (zakres materiału, literatura obowiązkowa oraz teksty źródłowe są dostępne jest na stronie: http://alo.legnica.edu.pl/). Natomiast w drugiej części finału uczniów czekać będzie pisemna interpretacja wskazanych tekstów źródłowych oraz egzamin ustny z zakresu wybranego przez uczestnika bloku tematycznego, całości zagadnień epoki średniowiecza oraz wybranych przez ucznia lektur (proponowane lektury można znaleźć w wykazie literatury).

Uwaga – szczegółowe informacje i zasady zawarte są w regulaminie Olimpiady Mediewistycznej (Regulamin)

Kto jest organizatorem Olimpiady?

Od 2022 roku organizatorem Olimpiady Mediewistycznej jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Organizatorzy współpracują także z innymi szkołami partnerskimi oraz środowiskami akademickimi, m. in. pracownikami Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jakie nagrody czekają na uczestników Olimpiady?

Laureaci i finaliści Olimpiady Mediewistycznej mogą być zwolnieni z procedury rekrutacyjnej na kierunek historia do szkół wyższych na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni. O uprawnieniach laureatów i finalistów bieżącej edycji konkursu Sekretariat Olimpiady poinformuje do 30 marca.

Ponadto zwycięzca Olimpiady Mediewistycznej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, zaś pozostali laureaci i finaliści nagrody rzeczowe i dyplomy. Upominki przewidziane są także dla opiekunów finalistów. Wszystkich finalistów Olimpiady czeka także wycieczka historyczna z przewodnikiem po Legnicy.

Organizator może przyznać także nagrody dodatkowe, nie ujęte w regulaminie.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres dante164@wp.pl. Informacje o Olimpiadzie można uzyskać także pod nr tel. 660 732 837.