Olimpiada Mediewistyczna EDYCJA XV – ROK 2022

Aktualne informacje o Olimpiadzie: http://alo.legnica.edu.pl

************************************************************************************************************

ORGANIZATORZY XV OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ

PARTNERZY I FUNDATORZY XV OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ

*************************************************************************************************************

INFORMACJA O PRZEBIEGU TEGOROCZNEJ XV OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ

W dniach 20-21 kwietnia 2022 r.,

po raz pierwszy w Legnicy, odbył się finał XV Olimpiady Mediewistycznej.

I Olimpiada Mediewistyczna zorganizowana została przez Uniwersytet Gdański  w 2006 r. na bazie 11 edycji konkursu „Wieki średnie”. W roku 2022 Olimpiada Mediewistyczna zmieniła głównego organizatora – jest nim Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” w Legnicy. Sekretariat Olimpiady prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A.

Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także umiejętność analizy źródeł. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego, uczniowie innych typów szkół.

Od roku 2022 siedziba Komitetu Głównego mieści się w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. Przewodniczącym jest prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępcą Przewodniczącego jest dr Dariusz Wędzina, dyrektor ALO i pracownik dydaktyczny Collegium Witelona. Pozostali członkowie Komitetu Głównego to: prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski, Przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich), dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk (Uniwersytet Zielonogórski), dr Agata Miżdal-Karmelita (Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach), mgr Ewa Stanecka-Spuła (sekretarz Komitetu Głównego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy), mgr Mirosław Zaguła (Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”).

Organizatorami XV edycji Olimpiady są: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Uniwersytet Gdański. Partnerzy XV Olimpiady to: Muzeum Miedzi i Urząd Miasta w Legnicy, a Fundatorami są: firma  CHORS z Wrocławia, firma ZAKOR z Legnicy oraz Koleje Dolnośląskie i LSSE.

 • TERMINARZ XV Olimpiady Mediewistycznej
 1. Zgłoszenia uczestników– do 6 marca 2022 r.
 2. I etap – 11 marca 2022 r. Przeprowadzony w formie stacjonarnej w macierzystych szkołach uczestników (ogólnopolskie eliminacje szkolne). 
 3. II etap – 20 kwietnia 2022 r. w Legnicy obejmujący pytania z geografii historycznej i historii sztuki. Po ogólnopolskich eliminacjach szkolnych do II etapu zakwalifikowanych zostało 22 uczestników, finalistów Olimpiady ze szkół średnich z Białegostoku, Bochni, Inowrocławia, Krakowa, Łowicza, Zabrza oraz z Legnicy i Polkowic. Z tej grupy do III etapu zakwalifikowanych zostało 7 uczestników, którzy uzyskali tytuł laureata Olimpiady.
 4. III etap i egzamin laureatów – 21 kwietnia 2022 r. w Legnicy, obejmujący pisemną interpretację tekstów źródłowych oraz egzamin ustny. Egzamin obejmuje odpowiedzi na 3 pytania: z wybranej przez uczestnika dziedziny (bloku tematycznego), ze zgłoszonych  lektur oraz z całości zagadnień epoki średniowiecza.

Zwyciężczynią XV Olimpiady Mediewistycznej została Julia Strankowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, II miejsce zajął Adam Szydzik z II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, III miejsce – Jakub Truszel z V Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa a IV miejsce Mikołaj Rzyski z II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Laureatami zostali również Stanisław Jaskólski z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, Maciej Surówka z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Mikołaj Bonk z III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.

Dwaj najlepsi laureaci uzyskali prawo do zwolnienia z procedury rekrutacyjnej na kierunek historii Uniwersytetu Gdańskiego a kolejni dwaj najlepsi laureaci uzyskali prawo do zwolnienia z procedury rekrutacyjnej na kierunki prawnicze Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Wszyscy laureaci, finaliści i ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez: Organizatorów Olimpiady – Collegium Witelona i Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Partnerów – Muzeum Miedzi i Urząd Miasta w Legnicy oraz Fundatorów – firmę CHORS z Wrocławia (fundatora nagrody głównej dla zwyciężczyni Olimpiady w wysokości 1 500 zł), firmę ZAKOR z Legnicy, Koleje Dolnośląskie oraz LSSE.

Finaliści Olimpiady mieli również okazję poznać Legnicę – zorganizowana została dla nich wycieczka do Zamku Piastowskiego, Mauzoleum Piastów, Muzeum Miedzi oraz kościołów: katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kościoła św. Jana Chrzciciela i kościoła Marii Panny.

************************************************************************************************************

INFORMACJA OGÓLNA O PRZEBIEGU XV OLIMPIADY MEDIEWISTYCZNEJ

Szanowni Państwo, bieżąca XV edycja Olimpiady Mediewistycznej zmienia głównego organizatora, którym jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” w Legnicy. Sekretariat Olimpiady prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A. Pracami Sekretariatu kieruje w tej edycji Ewa Stanecka-Spuła, nauczycielka w ALO, którą Komitet Główny upoważnił do występowania w imieniu organizatorów we wszystkich kwestiach dotyczących organizacji kolejnych edycji Olimpiady Mediewistycznej.

Komitet Główny przygotowuje zadania, dokonuje sprawdzenia prac i kwalifikuje uczestników do dalszych etapów olimpiady oraz ogłasza laureatów. Jego decyzje są ostateczne. Do współpracy merytorycznej przy analizie prac uczestników zapraszani są  historycy z różnych ośrodków akademickich.

Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także umiejętność analizy źródeł.

W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego uczniowie innych typów szkół. 

Laureaci z poprzednich lat mogą być uczestnikami konkursu. Nie podlegają oni eliminacjom szkolnym. 

Decyzja o przebiegu tegorocznej edycji Olimpiady Mediewistycznej została podjęta z uwzględnieniem naszej sytuacji pandemicznej.

 • TERMINARZ XV Olimpiady Mediewistycznej
 1. Zgłoszenia uczestników (eliminacje szkolne) – do 6 marca 2022 r. na adres e-mail alo@legnica.edu.pl lub dante164@wp.pl 
 2. I etap – 11 marca 2022 r. Przeprowadzony w formie stacjonarnej w macierzystych szkołach uczestników (test pobrany ze strony organizatora: http://alo.legnica.edu.pl). 
 3. II etap – 20 kwietnia 2022 r. w Legnicy.
 4. III etap i egzamin laureatów – 21 kwietnia 2022 r. w Legnicy  
 • ZAKRES MATERIAŁU: 

Test I etapu jest przygotowywany na podstawie poniższych lektur: 

 1. Historia Powszechna. Średniowiecze, T. Manteuffel,
 2. Historia Powszechna Średniowiecza, B. Zientara,
 3. Historia Polski do 1505 r., J. Wyrozumski, 
 4. Historia Polski. Średniowiecze, S. Szczur.
 5. Historia powszechna. Średniowiecze, R. Michałowski,

II etap obejmuje pytania z geografii historycznej i historii sztuki, do jego przygotowania wykorzystywane są poniższe materiały: 

 1. Atlas Historyczny Świata (wyd. PPWK, mapy pod red. J. Mitkowskiego).
 2. Atlas Historyczny Polski (wyd. PPWK).
 3. Multimedialny Atlas Historyczny (wyd. PPWK).
 4. Multimedialny Ćwiczeniowy Atlas Historyczny (wyd. Meridian).

III etap 

Pisemna interpretacja wskazanych tekstów źródłowych. 

 1. Średniowiecze (wybór źródeł), M. Sobańska-Bondaruk. 
 • ORGANIZACJA I PRZEBIEG OLIMPIADY 
I etap  – 11 marca 2022 r. godz. 10.30

SPOSÓB ORGANIZACJI PIERWSZEGO ETAPU

11.03.2022  na stronie organizatora http://alo.legnica.edu.pl do 10.00 ukaże się test I etapu do pobrania przez szkołę organizującą I etap. Szkoła pobiera test, powiela go w niezbędnej ilości i przeprowadza I etap w warunkach kontrolowanej samodzielności i reżimu sanitarnego. Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 120 minut

11.03.2022  po godzinie 13.00 również na stronie http://alo.legnica.edu.pl ukaże się karta odpowiedzi i wzór protokołu, nauczyciel (lub nauczyciele) wyznaczony przez dyrekcję szkoły dokonuje sprawdzenia testów i po wypełnieniu oraz podpisaniu protokołu odsyła jego skan lub plik, jeżeli protokół będzie opracowany w takiej formie na adres alo@legnica.edu.pl do 16.03 2022 r.

Warunkiem przyjęcia protokołu jest terminowość jego nadesłania i wpłata 15 PLN za każdego ucznia startującego w Olimpiadzie (płatna do 11.03.2021, potwierdzone oświadczeniem na protokole)

Nazwa i numer konta, na które można wpłacać wpisowe:

54 1090 2066 0000 0001 4954 6634 Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka. 

Jeżeli przelew dokonywany byłby z innego konta niż szkolne, należy koniecznie w tytule wpłaty wpisać nazwę szkoły, w imieniu której wpłata jest dokonywana. 

Oryginały protokołów i testy I etapu szkoła macierzysta zawodników przechowuje do końca trwania tegorocznej edycji OM.

II i III etap mają mieć formę stacjonarną z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeżeli sytuacja pandemiczna się pogorszy, możliwa jest zmiana formy etapów, o czym organizatorzy poinformują zainteresowanych.

Komitet Główny co roku na podstawie wyników i poziomu eliminacji kwalifikuje najlepszych uczestników do następnego etapu Olimpiady. Zainteresowani zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do II etapu. Osoby zakwalifikowane do II etapu otrzymują status finalisty Olimpiady.

II etap – 20 kwietnia 2022 r. (prawdopodobnie w Legnicy jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli)

Drugi etap obejmuje pytania z geografii historycznej i historii sztuki. 

Do III etapu zakwalifikowanych zostanie 7 najlepszych zawodników z II etapu. Listę imienną uczestników finału ustala Komitet Główny w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, opartego wyłącznie na wynikach zadań z II etapu. Uczestnicy ci kwalifikując się do etapu III zyskują status laureatów Olimpiady.

III etap – 21 kwietnia 2022 r.

Obejmuje pisemną interpretację wskazanych tekstów źródłowych oraz ustny egzamin w dotychczasowej formie.  W wypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą liczbę osób, o kolejności zdecydować może wynik najpierw z II etapu, następnie z etapu I.

O kolejności miejsc laureatów w Olimpiadzie decyduje ustny egzamin przeprowadzony przez Komisję pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Głównego OM.

Egzamin obejmuje odpowiedzi na 3 pytania

 • z wybranej przez uczestnika dziedziny (bloku tematycznego)
 • ze zgłoszonych 5 lektur (w tym 3 z wybranego bloku)
 • z całości zagadnień epoki średniowiecza 
 • UPRAWNIENIA LAUREATÓW I NAGRODY

Dwaj najlepsi laureaci uzyskują prawo do zwolnienia z procedury rekrutacyjnej na kierunek historii Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawą prawną jest Uchwała nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 oku wraz Załącznikiem nr 1 do uchwały Senatu UG nr 71 /19. Kolejni dwaj najlepsi laureaci uzyskują prawo do zwolnienia z procedury rekrutacyjnej na kierunki prawnicze Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Pozostali uczestnicy egzaminu jako laureaci Olimpiady Mediewistycznej otrzymują nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy, podobnie  jak ich opiekunowie.

 1. LEKTURY

Zawodnicy na wszystkich poziomach eliminacji zobowiązani są wykazać się znajomością treści zawartych w obowiązkowych lekturach, którymi są:  

 1. Historia Powszechna. Średniowiecze, T. Manteuffel, 
 2. Historia Powszechna Średniowiecza, B. Zientara, 
 3. Historia Polski do 1505 r., J. Wyrozumski,
 4. Historia Polski. Średniowiecze, S. Szczur, , 
 5. Historia powszechna. Średniowiecze, R. Michałowski, 
 6. Atlas Historyczny Świata (wyd. PPWK, mapy pod red. J. Mitkowskiego), 
 7. Atlas Historyczny Polski (wyd. PPWK), 
 8. Multimedialny Atlas Historyczny (wyd. PPWK), 
 9. Multimedialny Ćwiczeniowy Atlas Historyczny (wyd. Meridian).
 10. Średniowiecze (wybór źródeł), M. Sobańska-Bondaruk,. 

Lektury niezbędne do przygotowania się do finału inne niż obowiązkowe pogrupowane są w 5 bloków:

 1. A) Kultura i obyczaje
 2. B) Kształtowanie się państwa polskiego
 3. C) Krucjaty i zakony rycerskie
 4. D) Problemy państw Europy wczesnośredniowiecznej
 5. E) Europa Środkowa i Wschód u schyłku Średniowiecza

Finaliści, czyli osoby zakwalifikowane do III etapu zobowiązane są dostarczyć organizatorom wybrany przez siebie wykaz pięciu lektur. 

Wykaz lektur nie jest wskazany przez Komitet Główny. Oznacza to, że uczestnicy mogą sami dokonać wyboru lektur z danej dziedziny w zakresie własnych zainteresowań, jednak lektury muszą spełniać  wymogi prac naukowych.

VII. KONTAKT

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres dante164@wp.pl ewentualnie na telefon 660 73 28 37 

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy wysłać do 6 marca 2022 r. na e-mail alo@legnica.edu.pl lub dante164@wp.pl 

W tekście wiadomości (lub załączniku doc) należy przedstawić:

 • alfabetyczny wykaz uczestników (nazwisko i imię!), 
 • imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego poszczególnych uczniów, 
 • dane szkoły (nazwa, adres, telefon i adres e-mail),

W razie braku możliwości zgłoszenia elektronicznego, można dokonać zgłoszenia listownie na adres: ALO w Legnicy, ul. Sejmowa 5A.

*************************************************************************************************************