Sprawozdanie Stowarzyszenia

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka” za rok 2020

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” jest podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 marca 2001 r., w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców,  numer KRS: 0000002388, REGON:390922941, NIP: 6912168815, adres: ul. Sejmowa 5A, 59-220, Legnica.

Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021) w roku 2020 pracował w następującym składzie:

1. Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2. Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3. Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4. Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,

5. Piotr Zanto – Członek Zarządu,

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działała w składzie:

1.     Józef Wąsik,

2.     Andrzej Pielich,

3.     Janusz Prus.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie liczy 20 Członków Zwyczajnych oraz 2 Członków Wspierających. W strukturze Stowarzyszenia w 2020 r. funkcjonowały następujące komórki wewnętrzne:

1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

2. Technikum Akademickie.

3. Wydawnictwo Akademickie.

4. Biuro Zarządu.

W roku 2020 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było w Stowarzyszeniu 54 osoby  (stan na 31.12.2020 r.), w tym 34 nauczycieli w ALO i TA, 15 osób na dłuższe umowy zlecenia, ponadto zostało zawartych kilkadziesiąt umów zleceń lub o dzieło z wykładowcami i autorami publikacji.

W roku 2020 Stowarzyszenie prowadziło kilka rodzajów działalności:

 1. Działalność statutową, w tym polegającą na prowadzeniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 3. Działalność edukacyjną.
 4. Działalność handlową.
 5. Działalność usługową.

Ad. 1. Działalność statutowa – realizacja celów statutowych.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w realizacji celów  statutowych określonych w  ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Szkoły.

W roku 2020 z tytułów umów najmu, dzierżawy lub współpracy Uczelnia obciążyła Stowarzyszenie  kwotą brutto 70 535,21 zł.

2. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.

Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało w 2020 r. 12 numerów biuletynu PWSZ im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki”, album „Nie tylko gospel. Festiwal im. Włodka Szomańskiego 2014 – 2019”, album „Nasza Universitas. PWSZ im. Witelona w Legnicy w latach 2007 – 2020”, album „Lions Club Legnica Silesia 2000 – 2020” a także we współpracy ze Starostwem w Legnicy dodruk książki „Pamiętnik pokoleń”.

3. Edukację i poradnictwo z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, prawa konsumenckiego, pomocy społecznej, dobroczynności, kultury, nauki, kultury fizycznej, sportu i turystki; w tym także organizację imprez  o takim charakterze i przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia.

We współpracy z pełnomocnikiem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy ds. osób niepełnosprawnych, p. Małgorzatą Buchlą, w terminie od stycznia do marca 2020 r. przeprowadzony został kurs języka migowego na poziomie A2 dla 8 studentów. Kurs prowadzony był w formie stacjonarnej na terenie Uczelni oraz częściowo zdalnie. Nauczanie zakończyło się egzaminem z udziałem osoby głuchej.

4. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.

W roku 2020 w oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w ALO, wypłacono stypendia dla uczniów ALO na łączną kwotę 3 050,00  zł.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na Uczelni.

Stowarzyszenie w 2020 r. realizowało umowę z PWSZ im. Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazało się 8 publikacji, poza serią wydawniczą ukazały się 4 publikacje dziełowe. Sprzedaż książek własnych i serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy odbywa się w punkcie ksero w bud. C. oraz poprzez sklep internetowy.

6. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.

Stowarzyszenie w roku 2020 przygotowało kilka wniosków o dofinansowanie działalności:

Lp.   Tytuł projektu cel Instytucja, do której złożono wniosek data złożenia wniosku ocena umowa o dofinansowanie termin realizacji projektu wnioskowana kwota dofinansowania
1. “WSPARCIE EDUKACYJNEGO OBSZARU FUNKCJONOWANIA POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W DROHOBYCZU” zakup pomocy naukowych i remont auli Prezes Rady Ministrów 16.04.2020 r. negatywna – wniosek odrzucony

1.06.-30.10.

2020 r.

23 140 zł
2. “POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH” pokrycie kosztów pobytu na Ukrainie Fundacja PZU 8.05.2020 r. pozytywna nr 209/PZ/2020 z 1.08.2020 r. i aneks nr 1 z 19.10.2020 r. – niezrealizowane z powodu epidemii 1.08.2020 r. – 15.06.2021 r. 23 360 zł
3. “POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH” pokrycie kosztów zakupu materiałów i narzędzi do prac remontowych Fundacja KGHM Polska Miedź SA 8.05.2020 r. negatywna – wniosek odrzucony

8.06.-30.10.

2020 r.

5 470 zł
4. “WSPARCIE POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W DROHOBYCZU WRAMACH PROJEKTU POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV” zakup krzeseł do auli Fundacja KGHM Polska Miedź SA 7.12.2020 r. negatywna – wniosek odrzucony nr RITA-GW-2017-06 7.12.2020 r. – 29.04.2021 r. 12 000 zł

7. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie:

 • działalności poligraficznej i działalności związanej z poligrafią – realizacja zadań dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb PWSZ w Legnicy w oparciu o umowę na usługi poligraficzno-wydawnicze.
 • działalności wydawniczej – realizacja w ramach umowy o współpracy z PWSZ oraz własna działalność wydawnicza dla podmiotów zewnętrznych.
 • prowadzenia usług w zakresie edukacji – realizacja poprzez prowadzenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego.
 • działalności handlowej i usługowej w pozostałym zakresie – prowadzenie księgarni, szatni w budynkach PWSZ, oprawy prac dyplomowych, parkingu, konserwacji terenów zielonych, punktu ksero.

 

Ad. 2. Działalność wydawnicza i poligraficzna

Stowarzyszenie wspólnie z PWSZ im. Witelona w roku 2020 wydało 8 publikacji w serii wydawniczej PWSZ w Legnicy:

 1. Edukacja muzyczna, Aleksandra Adamska-Osada,
 2. Elementy matematyki wyższej, Karol Selwat, Janina Płaskonka-Fietkowska,
 3. Burmistrz Drohobycza Jan Niewiadomski – piekarz, polityk, uczestnik powstania styczniowego, pod redakcją Beaty Skwarek,  
 4. Wybrane zagadnienia matematyki, Karol Selwat,
 5. Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, Marek Kazimierowicz,
 6. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 34,
 7. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 35.
 8. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 36.

Ad. 3. Działalność edukacyjna

1 września 2020 roku rozpoczął się drugi rok szkolny działalności Technikum Akademickiego w Legnicy. We wrześniu 2020 r. naukę w klasach 1I, 1AI, 2I oraz 2AI rozpoczęło 98 uczniów. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach technik informatyk (72 uczniów) oraz technik automatyk (26 uczniów). Ze względu na zagrożenia związane z COVID-19 oraz wytyczne MEN w szkole podstawa programowa realizowana była w roku 2020 w znacznej mierze w sposób zdalny. Celem ujednolicenia i zapewnienia możliwie jak najlepszych efektów kształcenia w szkole wprowadzono platformę Classroom do nauki zdalnej. Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, w tym prowadzą zajęcia online w czasie rzeczywistym. Ze względu na możliwość nauki stacjonarnej podczas zajęć praktycznych, zajęcia wymagające specjalistycznych pracowni uczniowie odbywają w szkole. Klasyfikacja śródroczna potwierdziła dobrą współpracę i komunikację pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczniowie Technikum Akademickiego w Legnicy posiadają szafki uczniowskie dzięki współpracy w ramach patronatu z LSSE S.A. W ramach zajęć praktycznych z uczniami powstało wiele projektów uczniowskich. Obecnie priorytetem jest doposażanie pracowni szkolnych. Szczególnie widać rozwój pracowni automatyki, gdzie część makiet edukacyjnych wykonali sami uczniowie podczas pracowni montażu układów automatyki. Współpraca z PWSZ im. Witelona w Legnicy w obszarze rozwoju bazy dydaktycznej uczelni umożliwiała uczniom Technikum Akademickiego pracę na nowoczesnych urządzeniach w obszarze automatyki przemysłowej. Najwyższa jakość edukacji zapewniona przez kadrę pedagogiczną oraz bazę dydaktyczną odbiła się szerokim echem w środowisku lokalnym (np. bardzo dobre wyniki na Dolnym Śląsku uczniów Technikum Akademickiego w konkursie matematycznym). Widoczna była coraz większa rola, jaką odgrywa Technikum Akademickie na rynku edukacyjnym. Nieustannie prowadzona była działalność promocyjna szkoły, w tym udział w Prezentacjach Edukacyjnych Online.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zostało powołane uchwałą nr 11/V/2004 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” z dnia 17.06.2004 r. Działalność rozpoczęło we wrześniu 2005 r. Liceum jest szkołą niepubliczną realizującą program nauczania uwzględniający podstawy kształcenia ogólnego. Kadra pedagogiczna Liceum (23 osoby wg. stanu na dzień 31.12.2020) to grono doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku PWSZ przy ul. Sejmowej 5 C. Wg stanu na dzień 01.09.2020 r. w ALO pobierało naukę 85 uczniów w 4 klasach ( w tym 14 w klasie maturalnej). Okres objęty sprawozdaniem ubiegł pod znakiem ograniczeń spowodowanych epidemią Covid -19. W marcu 2020 roku młodzież szkolna po raz pierwszy w historii szkoły rozpoczęła tzw. edukację zdalną. Ta forma edukacji obowiązywała do wakacji. W roku 2020 szkoła zdobyła Brązową Tarczę Rankingu Najlepszych Liceów w Polsce tygodnika Perspektywy, W okresie od stycznia 2020 roku do marca 2020 roku liceum uczestniczyło aktywnie w programie edukacji teatralnej (udział młodzieży w spektaklu Makbet Teatru im. H. Modrzejewskiej), a uczniowie organizowali zabawy tematyczne na terenie szkoły. W lutym 2020 roku ALO aktywnie uczestniczyło w wydarzeniu promocyjnym szkoły tj. Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych. Na krótko przed obowiązkiem zawieszenia zajęć stacjonarnych, młodzież szkoły wzięła udział w ogólnoświatowej akcji – Maratonie Pisania Listów pod auspicjami Amnesty International. Po wielu miesiącach niepewności grupa maturzystów (8 uczniów) przystąpiła w czerwcu do egzaminu maturalnego. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie ALO intensywnie promowali swoją szkołę poprzez działania i akcje online. W warunkach reżimu sanitarnego w czerwcu 2020 roku uczestnikom zajęć z języka japońskiego wręczone zostały certyfikaty ukończenia kursu. Obostrzenia epidemiologiczne zostały zakończone z początkiem roku szkolnego 2020/2021. Naukę w szkole rozpoczęło 85 uczniów, w tym rekordowa ilość w klasie pierwszej po szkole podstawowej (25 osób). Okres zajęć stacjonarnych trwał w szkole do połowy października 2020 roku. Do tego czasu młodzież ALO wzięła udział w ambitnym projekcie kulturowym Fahrenheit 451 (BMK) pod patronatem Legnickiej Galerii Sztuki. Niestety – wernisaż tej wystawy odbył się już w wersji online w dniu 16.10.2020 r. Ostatnim akordem nauki w szkole była kampania wyborcza i wybory Samorządu Uczniowskiego. Po tym wydarzeniu życie szkolne przeniosło się do świata wirtualnego. Właśnie tu młodzież, spragniona kontaktów między całą społecznością szkolną, zorganizowała Szkolną Wigilię. Mimo utrudnień powodowanych nauką zdalną w ALO realizowana była podstawa programowa oraz bez większych zakłóceń przebiegał proces przygotowań do matury.

Ponadto w roku 2020 Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy prowadziło dla studentów PWSZ im. Witelona oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku, w języku angielskim przez nauczycielkę z Japonii. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w zajęciach uczestniczyło 20 studentów PWSZ, tj. 20 studentów uczyło się do marca w formie stacjonarnej, a następnie od marca do czerwca 7 studentów kontynuowało nauczanie w formie zdalnej. Ponadto języka japońskiego uczyło się 5 uczniów ALO (wszyscy uczniowie kontynuowali naukę zdalną od marca do czerwca). Od lipca do września 2020 r. zorganizowany został wakacyjny kurs języka japońskiego, w którym wzięło udział 9 studentów. Kurs odbył się w formie zdalnej dla 2 osób oraz stacjonarnej dla pozostałych. Zajęcia miały miejsce na terenie Uczelni dla maksymalnie trzech osób w grupie, z zachowaniem wszystkich zasad ochrony przeciw COVID-19.

Natomiast od października 2020 r. wszystkie zajęcia odbywały się zdalnie i wzięło w nich udział od 15 do 21 studentów oraz od 7 do 14 uczniów ALO.

 

Ad. 4. Działalność handlowa

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w ramach działalności handlowej prowadzi sprzedaż artykułów biurowych w punkcie ksero w bud. C  oraz zajmuje się dystrybucją publikacji własnych i wydawanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez sprzedaż książek w punkcie ksero w bud. C oraz stronę internetową ksiegarniaakademicka.legnica.edu.pl.

 

 Ad. 5. Działalność usługowa

Stowarzyszenie w budynku C PWSZ im. Witelona przy ul. Sejmowej 5 w Legnicy prowadzi punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu ksero stanowią studenci i absolwenci PWSZ w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie w roku 2020 obsługiwało szatnie w budynkach PWSZ, zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz prowadziło uczelniany parking.

 

 

Ogółem wynik finansowy za rok 2020:

– przychód               2 792 078,79 zł

– koszty                   2 742 701,15 zł

– zysk   brutto               49 711,63 zł

– pod. doch. od os praw.           2,00 zł  

  -zysk netto                    49 709,63 zł                                           

Zarząd Stowarzyszenia proponuje przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat poprzednich.

                                                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia      

1.        Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak 

2.        Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka

3.        Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko

4.        Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko

5.        Członek Zarządu Piotr Zanto