Sprawozdanie Stowarzyszenia

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

„Wspólnota Akademicka”

za rok 2022

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” jest podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 marca 2001 r., w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców,  numer KRS: 0000002388, REGON: 390922941, NIP: 6912168815, adres: ul. Sejmowa 5A, 59-220, Legnica.

Zarząd Stowarzyszenia piątej kadencji (2021 – 2026) w roku 2022 pracował w następującym składzie:

 1. Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,
 2. Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,
 3. Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,
 4. Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,
 5. Piotr Zanto – Członek Zarządu,

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w 2022 r. działała w składzie:

 1. Józef Wąsik,
 2. Andrzej Pielich,
 3. Janusz Prus.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie liczy 19 Członków Zwyczajnych oraz 2 Członków Wspierających. W strukturze Stowarzyszenia w 2022 r. funkcjonowały następujące komórki wewnętrzne:

 1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
 2. Technikum Akademickie.
 3. Wydawnictwo Akademickie.
 4. Biuro Zarządu.

W roku 2022 na podstawie umów o pracę zatrudnionych było w Stowarzyszeniu 67 osób  (stan na 31.12.2022 r.), w tym 45 nauczycieli w ALO i TA, 11 osób na dłuższe umowy zlecenia, ponadto zostało zawartych kilkadziesiąt umów zleceń lub o dzieło z wykładowcami i autorami publikacji.

W roku 2022 Stowarzyszenie prowadziło kilka rodzajów działalności:

 1. Działalność statutową, w tym polegającą na prowadzeniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 3. Działalność edukacyjną.
 4. Działalność handlową.
 5. Działalność usługową.

Ad. 1. Działalność statutowa – realizacja celów statutowych.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy w realizacji celów statutowych określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Szkoły.

W roku 2022 z tytułów umów najmu, dzierżawy lub współpracy Uczelnia obciążyła Stowarzyszenie  kwotą brutto 135 102,48 zł.

 1. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.

Stowarzyszenie we współpracy z Collegium Witelona  w Legnicy wydało w 2022 r. 12 numerów biuletynu Collegium Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki”, tomik poezji studentki Collegium Witelona „Tylko piękne słowa” (Justyna Mazurek), tomik poezji absolwentki Collegium Witelona „Papier i muzyka” (Paula Nowak), album  „Praktycznie w przyszłość. Collegium Witelona. 25 lat”, broszurę „Projekty rozwojowe w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy” w Polkowicach oraz we współpracy ze Starostwem Legnickim książkę „Pamiętnik pokoleń III”.

 1. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.

W roku 2022 w oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w ALO wypłacono stypendia dla uczniów ALO na łączną kwotę 4 230,00 zł oraz przekazano darowiznę na rzecz Collegium Witelona w wysokości 6 900,00 zł.

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na Uczelni.

Stowarzyszenie w 2022 r. realizowało umowę z Collegium Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Uczelni a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach serii wydawniczej Collegium Witelona w Legnicy ukazało się 9 publikacji, poza serią wydawniczą ukazało się 5 publikacji dziełowych. Sprzedaż książek własnych i serii wydawniczej Collegium Witelona w Legnicy odbywa się w punkcie ksero w bud. C. oraz poprzez sklep internetowy.

 1. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.

     W marcu 2022 r. odbyła się pierwsza edycja zmagań w ramach „Turnieju o Puchar Witelona” zorganizowanego przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona. Hasłem przewodnim Turnieju, odbywającego się przez dwa dni były „Zintegrowane umiejętności praktyczne”. Współorganizatorami turnieju były: Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy. Cele turnieju to:

 1. promowanie rozwoju umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych w edukacji formalnej i nieformalnej;
 2. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych z obszarów ekonomicznych i technicznych;
 3. wdrażanie uczniów szkół ponadpodstawowych do samodzielnego zdobywania nowych umiejętności;
 4. przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do podjęcia nauki w szkole wyższej;
 5. promowanie osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych.

W kategorii technicznej Turnieju na trzecim miejscu uplasowało się Technikum Akademickie w Legnicy.

Po wybuchu w lutym 2022 r. wojny na Ukrainie, Stowarzyszenie we współpracy z Collegium Witelona rozpoczęło akcję pomocy humanitarnej dla naszych sąsiadów pod nazwą „Pomoc dla Ukrainy”. Uruchomiona została zbiórka darów rzeczowych i środków finansowych, do której włączyła się społeczność akademicka, w tym pracownicy Uczelni i Stowarzyszenia, uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, jak również lokalne firmy i instytucje (w tym TPD, Caritas) i legniczanie. W wyniku zebranych pieniędzy, zgromadzonej żywności oraz darów rzeczowych, w 2022 r. zorganizowano 10 transportów darów przekazanych na granicę z Ukrainą lub bezpośrednio dostarczonych do Drohobycza na Ukrainie. Relacje z przekazania darów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia i Uczelni. Osobną akcję zbiórki darów dla Ukrainy zorganizowali również uczniowie ALO, uzyskując poza darami rzeczowymi kwotę ponad 3,5 tysiąca złotych, która w całości została przekazana na zbiórkę Stowarzyszenia. Stowarzyszenie poza zebranymi darami za otrzymane pieniądze zakupiło i protokolarnie przekazało na Ukrainę  m. in. warnik elektryczny, pościel, prześcieradła, kołdry, poduszki, ręczniki, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, latarki czołowe, kompresy niejałowe.

Oprócz prowadzonej akcji humanitarnej 21.03.2022 r. w Domu Studenta Collegium Witelona uruchomione zostało Centrum Spotkań dla Uchodźców, przeznaczone dla osób z Ukrainy, które po wybuchu wojny przybyły do Legnicy. Uczelnia przeznaczyła na ten cel Salę Klubową w Domu Studenta, a Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na opłaty za ogrzewanie i energię ww. sali. Stowarzyszenie i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w celu zacieśnienia współpracy w tym zakresie zawarły umowę partnerską regulującą działania na rzecz Ukrainy. W działalność Centrum Spotkań dla Uchodźców zaangażowało się wielu wolontariuszy indywidualnych, w tym m.in. ze społeczności akademickiej – wykładowców i pracowników administracyjnych oraz studentów. W Centrum wolontarystycznie działało wiele osób ze środowiska lokalnego różnych zawodów m.in.: architekt, nauczyciele, prawnicy, psycholog, emeryci. Łączna liczba osób zaangażowanych w pomoc i działalność Centrum – w formie jednorazowej lub stałej pomocy (pełnione dyżury, przekazywanie darów) – wyniosła blisko 100 osób, w tym także kobiety ukraińskie pozostające początkowo bez pracy. Pozyskano również wielu sprzymierzeńców wśród firm lokalnych, które wspierały bieżącą działalność Centrum, takich jak: Firma Gates Polska Sp. z o.o.; Firma MERIDA Sp. z o.o.; P.P.H.U. Profesja s.c,; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAKOR” Sp. z o.o., Zakłady Legnica C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o., FedEx Express Polska Sp. z o.o.; VOSS AUTOMATIVE POLSKA; Centrum Edukacji Fischer; legnicki oddział ZUS; Lions Club Silesia Legnica; Caritas Diecezji Legnickiej; Starostwo Powiatowe w Legnicy; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy, które jednorazowo lub stale wspierały działalność Centrum przekazując żywność, środki czystości i higieniczne, zabawki, materiały do prowadzenia zajęć lub środki finansowe na ich zakup. W okresie działania Centrum, tj. od marca do grudnia 2022 r.,  objęto pomocą ok. 600 osób.

Dotarcie do tak wielu osób i wsparcie tak wielu firm umożliwiło założenie grupy w mediach społecznościowych. Dodatkowo Stowarzyszenie w ramach złożonych projektów otrzymało wsparcie finansowe: od Salling Fondene z siedzibą w Danii zakupiono: projektor i tablicę interaktywną do zajęć z dziećmi, 4 regały i pojemniki – skrzynie na zabawki, laptop z klawiaturą ukraińską oraz z Lions Club Silesia Legnica – w zakresie organizacji imprez aktywizujących i integrujących społeczność ukraińską.

 

Stowarzyszenie w roku 2022 przygotowało kilka wniosków o dofinansowanie działalności:

Lp.

Tytuł projektu

cel

Instytucja, do której złożono wniosek

data złożenia wniosku

ocena

umowa o dofinansowanie

planowany termin realizacji projektu

wnioskowana kwota dofinansowania

1.

„Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami historii

i jej bohaterów”

popularyzacja mało znanej wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami wojennymi i ich
bohaterami w grupie młodzieży polskiej i ukraińskiej (po 15 osób)

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

3.02.2022 r.

pozytywna

nr UKR/2022/U/000 zawarta 7.07.2022 r.

1.08.2022 r. -21.10.2022 r.

74 815,02 zł

2.

“SOLIDARNI Z UKRAINĄ – ORGANIZACJA

POMOCY I WSPARCIA DLA NASZYCH SĄSIADÓW”

Prowadzenie akcji humanitarnej – zbiórki darów dla potrzebujących na Ukrainie oraz uchodźców w
Legnicy, przewożenie zebranych darów na granicę i przekazywanie naszym partnerom. 2. Rozszerzenie działalności utworzonego
Centrum Spotkań dla Uchodźców (organizacja kursu j. polskiego i innych zajęć; obchody Dnia Dziecka, wakacje dla ukraińskich dzieci

Fundacja PZU

9.03.2022 r.

negatywna

7.05.2022 r. -30.09.2022 r.

150 100 zł

3.

Pomoc doraźna dla Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” w zakresie wydatków ponoszonych na działalność uruchomionego Centrum Spotkań dla
Uchodźców

pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania i zakup rolet okiennych w Centrum Spotkań dla Uchodźców

Narodowy Instytut Wolności

6.04.2022 r.

pozytywna

umowa nr 163/PROO/5/2022 z 6.04.2022 r.

11.04.2022 r. – 31.11.2022 r.

10 000 zł

4.

„Solidarni z Ukrainą – organizacja pomocy i wsparcia dla naszych sąsiadów”

pozyskanie środków finansowych na zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do organizacji czasu wolnego dzieciom z Ukrainy (w tym pikników) w Centrum Spotkań dla Uchodźców

Fundacja „Pocztowy dar”

25.04.2022 r.

negatywna

2.05.2022 r -30.09.2022 r.

29 326 zł

5.

Darowizna w ramach programu „Sąsiedzka pomoc”

pozyskanie środków finansowych na zakup wyposażenia (laptop z klawiaturą ukraińską, projektor z tablicą multimedialną, skrzynie na zabawki, regały metalowe) do Centrum Spotkań dla Uchodźców

Købmand Herman Sallings Fond z siedzibą w Danii reprezentowane przez Netto Sp. z o.o.

5.07.2022 r.

pozytywna

umowa darowizny w ramach Programu wsparcia uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka pomoc”

5.07.2022 r. – 17.08.2022 r.

12 000 zł

6.

„Wzmocnienie działalności Centrum Spotkań dla Uchodźców w zakresie organizacji imprez aktywizujących i integrujących społeczność ukraińską”

pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu produktów  spożywczych, artykułów biurowych do prowadzenia zajęć dla dzieci oraz artykułów do przeprowadzenia 3 jarmarków i 3 pikników w ramach działalności Centrum Spotkań dla Uchodźców

Stowarzyszenie Okręg 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions

16.09.2022 r.

pozytywna

umowa darowizny

1.09.2022 r. – 31.12.2022 r.

40 856,15 zł

 

 1. Organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych

Na początku 2022 r. Stowarzyszenie zaangażowało się w pomoc p. Jolancie, od wielu lat zatrudnionej w Stowarzyszeniu przy obsłudze szatni w budynku E Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 25 grudnia 2021 r. w Legnicy spaliło się mieszkanie Pani Jolanty. Pani Jola z ciężkimi oparzeniami ciała trafiła do szpitala. Pozostali członkowie rodziny nie odnieśli poważniejszych obrażeń, jednak stracili cały dobytek – mieszkanie z całym wyposażeniem zostało doszczętnie spalone, o czym można było przeczytać w lokalnych mediach. Chcąc pomóc w tej trudnej sytuacji, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” utworzyło specjalne subkonto w banku, na które można było wpłacać dobrowolne kwoty na remont mieszkania, leczenie i rehabilitację oraz inne potrzeby związane ze szkodami po pożarze. Po kilku miesiącach rehabilitacji, jak również po gruntownym remoncie mieszkania, w którym w znaczący sposób pomogła zbiórka pieniędzy, jak również duże zaangażowanie  remontowe uczelni, pani Jolanta mogła wprowadzić się do swojego mieszkania i powrócić do pracy.

Uzyskane przychody w 2022 wyniosły 5 030,00 zł, które w całości zostały przekazane Pani Jolancie.

 1. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie:
 • działalności poligraficznej i działalności związanej z poligrafią – realizacja zadań dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb Collegium Witelona w oparciu o umowę na usługi poligraficzno-wydawnicze.
 • działalności wydawniczej – realizacja w ramach umowy o współpracy z Collegium Witelona oraz własna działalność wydawnicza dla podmiotów zewnętrznych.
 • prowadzenia usług w zakresie edukacji – realizacja poprzez prowadzenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego.
 • działalności handlowej i usługowej w pozostałym zakresie – prowadzenie księgarni, szatni w budynkach Uczelni, oprawy prac dyplomowych, parkingu, konserwacji terenów zielonych, punktu ksero.

Ad. 2. Działalność wydawnicza i poligraficzna

Stowarzyszenie wspólnie z Collegium Witelona w roku 2022 wydało 9 publikacji w serii wydawniczej Uczelni:

 1. Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914–1919. Studia z dziejów miasta i regionu, Bogdan Lazorak, Beata Skwarek, Tatiana Lazorak,
 2. Przedsiębiorczość akademicka, red. Piotr A. Wrzecioniarz,
 3. Stanowisko dydaktyczne z wykorzystaniem platformy Arduino. Projekty w zakresie telemetrii, Aleksander Klosov, Ewelina Lasowy,
 4. Stanowisko dydaktyczne z wykorzystaniem platformy Arduino. Projekty w zakresie robotyki, Aleksander Klosov, Maciej Gorgoń,
 5. W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka, Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Oksana Petrenko,
 6. Wybrane zagadnienia biofizjologiczne z zakresu oceny motoryki ciała, Zygmunt Sawicki
 7. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 41,
 8. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 42,
 9. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 43.

 

Ad. 3. Działalność edukacyjna

1 września 2022 roku rozpoczął się czwarty rok szkolny działalności Technikum Akademickiego w Legnicy. We wrześniu 2022 r. naukę w sześciu klasach Technikum rozpoczęło 195 uczniów. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach technik informatyk (119 uczniów) oraz technik automatyk (76 uczniów). Najważniejsze wydarzenia w Technikum w roku 2022 to:

 1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
 2. Immatrykulacja klas pierwszych.
 3. FLOP (Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych) – przemarsz przez legnicki rynek młodzieży z Technikum Akademickiego w Legnicy z transparentami. Uczniowie reprezentowali Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” jako organu prowadzącego Technikum Akademickie w Legnicy.
 4. Rozpoczęcie działalności koła szachowego. Zajęcia koła szachowego odbywają się cotygodniowo (w czwartki). W zajęciach uczestniczy grupa od 10 do 20 uczniów. Rozegrano już pierwszy turniej szkolny z nagrodami. Uczestnicy koła reprezentowali także szkołę w zawodach miasta Legnica.
 5. Rozpoczęcie działalności drużyny koszykarskiej TA. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, grupa liczy od 10-20 osób.

Uczniowie reprezentowali Technikum Akademickie w Legnicy w rozgrywkach legnickich szkół średnich.

 1. Kontynuacja współpracy z firmą Viessmann oraz z LSSE. Podstawowymi elementami współpracy była organizacja praktyk zawodowych oraz przekazanie 2 sterowników PLC firmy Siemens na potrzeby laboratorium automatyki dla uczniów Technikum Akademickiego w Legnicy. Działania miały na celu również podnieść atrakcyjność szkoły poprzez promocję TA w firmach LSSE co zaowocowało pozyskaniem kolejnego patrona firmy Gates. Dyrektor Szkoły uczestniczył w I Edycji Szkoły Liderów mającej na celu pomóc w jeszcze lepszej współpracy pomiędzy szkołami a przemysłem.
 2. Udział w finale Cybertron 2022. Jest to konkurs informatyczny skupiający młodzież z całego województwa dolnośląskiego oraz Czech. W roku 2022 uczniowie TA zostali finalistami zawodów, ponadto zostali zaproszeni w grudniu 2022 r. do Wrocławia jako Mentorzy konkursu edycji 2023/2024.
 3. Wycieczki szkolne (krajoznawcze i zawodoznawcze). Wycieczki krajoznawcze i turystyczne to min. Kraków oraz Rudawy Janowickie. Uczniowie mieli też okazję brać udział w wycieczce do zakładów amerykańskiej firmy Aerospace z obszaru lotnictwa mająca jedną ze swoich fabryk we Wrocławiu. Uczniowie mieli znakomitą okazję zapoznać się z wymaganiami i najnowszymi rozwiązaniami z zakresu automatyki.
 4. Święto 11 listopada. Uroczysty apel przygotowany wspólnie z uczniami ALO. Program artystyczny z elementami muzycznymi oraz teatralnymi. Utworzenie „żywej flagi” na parkingu przed szkołą.
 5. Seminaria przemysłowe organizowane przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy odbywały się cyklicznie w czwartki (jedna firma w danym dniu). Inicjatorami byli Dziekan WNTiE Daniel Medyński, Prodziekan WNTiE Krzysztof Kolbusz oraz prof. Piotr Wrzecioniarz.
 6. Turniej o Puchar Witelona. Technikum Akademickie reprezentowała grupa 6 uczniów, którzy na prawie 30 zespołów zajęli 3 miejsce w kategorii technicznej. Dodatkowo należy wspomnieć, iż uczniowie TA zaangażowaniu byli również w obsługę techniczną i organizację konkursu, za co dostali specjalne podziękowania od organizatorów.
 7. Turniej Mikołajkowy. Zawody w piłce nożnej halowej na ulicy Sejmowej. Startowały reprezentacje klas TA oraz ALO.
 8. Udział w Targach Edukacyjnych w Legnicy.
 9. Dzień liczby pi. Udział w szkolnych zawodach w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Drużyny z TA oraz ALO rozegrały „mecz matematyczny”.
 10. Działania charytatywne. Udział w akcji pomocy zwierzętom „Przetrwać zimę. Zbiórka jedzenia dla bezdomnych kotów i psów”. Podziękowania dla młodzieży z TA od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Legnica.
 11. Udział uczniów w integracyjnych zawodach sportowych rozegranych na hali na ul. Lotniczej pomiędzy klasami pierwszymi TA oraz wszystkimi klasami ALO.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące działalność rozpoczęło we wrześniu 2005 r. Liceum jest szkołą niepubliczną realizującą program nauczania uwzględniający podstawy kształcenia ogólnego. Kadra pedagogiczna Liceum to grono doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku Uczelni przy ul. Sejmowej 5 C. Wg stanu na dzień 01.09.2022 r. w ALO pobierało naukę 120 uczniów w 4 klasach (w tym 26 w klasie maturalnej).

Rok 2022 był dla Liceum pierwszym rokiem upływającym częściowo pod znakiem pandemii koronawirusa (II semestr roku szkolnego 2021/2022) oraz nadziei na normalną edukację stacjonarną (pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023).

W styczniu 2022 ALO działało jako jeden z partnerów WOŚP. Nasza szkoła działająca w Sztabie WOŚP ZHP21 Legnica zorganizowała m.in. grochówkę z kuchni polowej, animacje dla dzieci, Bazarek WOŚP czy grę miejską „Śladami Iwana”. Pomagaliśmy także w przygotowaniu programu artystycznego na scenie. Podczas gry „Śladami Iwana” wyruszyliśmy w poszukiwania za zagubionym w naszym mieście rosyjskim naukowcem. Po drodze wypełnialiśmy różne zadania m.in. w szlacheckiej Akademii Rycerskiej, dawnym opactwie cysterskim (dziś Muzeum Miedzi), Starym Ratuszu, Gale-rii Piastów, Galerii Sztuki czy średniowiecznym Kościele Mariackim. Po drodze spotykaliśmy wiele ciekawych postaci z przeszłości m.in. księżną Jadwigę, której musieliśmy pomóc odnaleźć skrytą w murach gotyckiego kościoła głowę syna – Henryka II.

W lutym 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie. Z tego powodu uczniowie ALO, jako pierwsi w Legnicy, zorgani-zowali apel, podczas którego zjednoczyli się z poszkodowanymi mieszkańcami Ukrainy i walczącymi o swój naród żołnierzami. Ponadto przygotowali niebiesko-żółte kotyliony, stworzyli prezentację ukazującą to, co dzieje się za naszą granicą oraz zebrali najpotrzebniejsze towary dla uciekających mieszkańców i żołnierzy walczących na froncie.

Dzięki zbiórce do puszki, która odbyła się w trakcie apelu udało nam się pozyskać 504,74 zł. Za tę kwotę uczniowie wraz z opiekunem samorządu, Panem Dawidem Stefanikiem, kupili karton medykamentów oraz kaszki i posiłki dla walczących. Z chęci pomocy wschodnim sąsiadom, 13 marca, uczniowie ALO zorganizowali na legnickim rynku stoisko, na którym dzięki sprzedaży własnych wypieków i wielu przedmiotów pozyskanych od sponsorów  uzbierali 3 600  złotych.

Z okazji rozpoczęcia kalendarzowej wiosny, uczniowie zorganizowali tydzień wiosny – czas mikrokarnawału.

24 marca dla uatrakcyjnienia zajęć z prawa karnego, w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, klasa 2P uczestni-czyła w rozprawie sądowej otwierającej proces o morderstwo w Sądzie Okręgowym w Legnicy.

13 kwietnia ALO, w ramach promocji swojej oferty,  zorganizowało Dzień Otwartych Drzwi – zorganizowano tu grę „Tajemnice Witelona”. Szkołę odwiedziło  blisko 150 uczniów klas 8 legnickich szkół podstawowych.

W dniach 20-21 kwietnia, po raz pierwszy w Legnicy, odbył się finał XV ogólnopolskiej Olimpiady Mediewistycznej. Organizację Olimpiady przejęło od Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum w Czersku Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wraz z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka”. W Legnicy odbył się finał Olimpiady, na którym gościli uczestnicy z wielu szkół średnich z całej Polski.

29 kwietnia, po trzyletnim okresie nauki, Abiturienci A.D.2022 zakończyli naukę w ALO. To był bardzo trudny okres dla wszystkich – uczniów i nauczycieli – praktycznie każdy rok nauki upłynął w cieniu pandemii. Sars-Cov 2 skutecznie „demolował” życie szkolne i klasowe.

W maju 2022 odbyły się egzaminy maturalne. Jako nieliczna szkoła w Polsce, ALO organizowało ustny egzamin maturalny dla chętnych uczniów (ich wynik to 100%).

Po przerwie powodowanej Covidem, w maju 2022 r. uczniowie ALO pojechali na dwudniową wycieczkę (klasy 1P,  2 i 3P). Podróżując przez Polskę, Niemcy i Czechy odkrywali  zabytki, przyrodę oraz dzieje krainy Górnych Łużyc. Natomiast klasa 3 P, w czerwcu zwiedzała wrocławskie Afrykanarium.   Klasa 2 P natomiast 12 czerwca  uczestniczyła w wycieczce edukacyjno-integracyjnej na zamek Grodno, do  Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy oraz Podziemi Osówki, należących do nazistowskiego kompleksu sztolni Riese z II wojny światowej. W nowym roku szkolnym młodzież ALO zaangażowała się w organizację Festiwalu „No War! – Make music!”. Dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc humanitarną dla Ukrainy. We wrześniu młodzież ALO odbyła cykl lekcji terenowych. Lekcje historii organizowane były m.in. na Zamku Piastowskim w Legnicy oraz  w Instytucie Antropologii i Zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Także we wrześniu, także w ramach zajęć poza murami szkolnymi, uczniowie ALO realizowali zajęcia z edukacji teatralnej i kulturowej uczestnicząc w spektaklu Legnickiego Teatru im. H. Modrzejewskiej pt. „Jedwabne. Zapominanie”.

Wrzesień upłynął naszym uczniom klasy IV pod znakiem próbnych egzaminów maturalnych. W dniach 29-30.09.2022 klasa 2P ze swoją wychowawczynią oraz kolegami i koleżankami z klasy 3P udali się na wycieczkę w Kar-konosze. 23 września, po raz pierwszy w tak dużej skali, w ZSA zorganizowany został Dzień Sportu, który odbywał się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej. W imprezie brali udział wszyscy uczniowie ALO i TA. W październiku Zespół Szkół Akademickich został wyróżniony tytułem Honorowym I Stopnia „Zasłużony dla Collegium Witelona Uczelnia Państwowa” wręczonym nam  na uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.

10 października 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Drzewa, które jest rekomendowane przez ONZ jako święto międzynarodowe. Poza licznymi konkursami i prezentacjami, w obchodach tego święta  uczestniczył gość – Pani Jadwiga Łopusiewicz, która pełni funkcję dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Legnica.

14.10.2022 odbyło się jedno z najważniejszych świąt szkolnych – uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodo-wej oraz immatrykulacja klas pierwszych ALO i Technikum Akademickiego w Legnicy.

W sobotę 15 października uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z kolegami z Technikum Akademickiego w Legnicy  reprezentowali nasze Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” na Festiwalu Legnickich Or-ganizacji Pozarządowych  organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica  i Galerię Piastów .

26 października pierwsze klasy ALO, w ramach zajęć z Historii i Teraźniejszości, podążając śladem zbrodni prze-ciwko ludzkości, zwiedziły Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (niemiecki obóz koncentracyjny) oraz należące do kompleksu „Riese” (Olbrzym) Podziemne Miasto Osówka w Górach Sowich oraz Książański Park Krajobrazowy (Podgórze Wałbrzyskie w Sudetach).

Wyjątkowo uroczyste były w tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego, Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy przeżyli wspólnie inscenizację przygotowaną pod czujnym okiem Pani Ewy Staneckiej-Spuły. Końcowym akordem obchodów święta było stworzenie żywej Biało-Czerwonej Flagi.

W naszej szkole, w ramach zajęć z „Historii i Teraźniejszości” gościliśmy Alfredę Demską i Teodozję Błażusiak ze Związku Sybiraków w Legnicy.  Obie przedstawicielki związku doświadczyły koszmaru życia na zesłaniu w srogich warunkach Sybiru pod rosyjskim jarzmem. Była to niezwykła lekcja historii, pełna do dziś bolesnych wspomnień, o których przez długi czas z powodu komunistycznej cenzury nie było można mówić publicznie. 

Zanim grudzień zdominowała atmosfera świąt, w ramach lekcji terenowych, uczniowie ALO zwiedzili Mauzoleum Piastów oraz wystawy czasowe legnickiego muzeum: „60 lat Muzeum Miedzi w Legnicy”, „Machiny Wyobraźni. Jaro-sław Jaśnikowski”, „Portret pokolenia. Zbigniew Frączkiewicz” oraz wystawy stałe „Akadami Rycerska w Legnicy. Dzieje Gmachu i instytucji” i „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”. W dniu 9 grudnia na sali sportowej OSIR przy ul. Sejmowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy zorganizowało Halowy Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej. Do udziału w turnieju zgłosiły się 2 drużyny z ALO i 5 z TA. Organizacją Turnieju zajęły się Panie  dr Renata Myrna-Bekas i Kamila Fiszer. Sędzią głównym Turnieju  był Pan Daniel Szymczyk.

9 grudnia  uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w edukacyjnej wycieczce do Drezna, gdzie zwiedzali panoramę „Drezno 1945” mieszcząca się w starej gazowni, następnie wraz z przewodnikiem spacerowali po starówce oraz przeszli po Tarasach Brühla. Zwiedzali też Zwinger i kościół dworski.

Grudzień to czas wyborów do Samorządu Uczniowskiego. W roku 2022 kampania miała wyjątkowo burzliwy cha-rakter. Przez cały miesiąc kandydaci prowadzili autoprezentację, a punktem kulminacyjnym była debata wyborcza. Każdy kandydat miał okazję przedstawić swój plan wyborczy, zadać pytanie konkurentowi, a widownia mogła zadać pytanie swoim przyszłym członkom samorządu. Wybory do samorządu odbyły się w czwartek 22 grudnia.

 

Ponadto w roku 2022 Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej we współpracy z Collegium Witelona w Legnicy prowadziło dla studentów Uczelni  oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku, w języku angielskim przez nauczycielkę z Japonii w systemie stacjonarnym i zdalnym. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w zajęciach uczestniczyło 23  studentów Collegium Witelona i 4 uczniów ALO.  Natomiast od października 2022 r. w zajęciach uczestniczyło 12 studentów oraz 12 uczniów ALO i TA.

 

Ad. 4. Działalność handlowa

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w ramach działalności handlowej prowadziło sprzedaż artykułów biurowych w punkcie ksero w bud. C  oraz zajmowało się dystrybucją publikacji własnych i wydawanych przez Collegium Witelona poprzez sprzedaż książek w punkcie ksero w bud. C oraz stronę internetową ksiegarniaakademicka.legnica.edu.pl.

 

 Ad. 5. Działalność usługowa

Stowarzyszenie w budynku C Collegium Witelona przy ul. Sejmowej 5 w Legnicy prowadzi punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu ksero stanowią studenci i absolwenci Collegium Witelona. Ponadto Stowarzyszenie w roku 2022 obsługiwało szatnie w budynkach Uczelni, zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w Collegium Witelona oraz prowadziło uczelniany parking.

Ogółem wynik finansowy za rok 2022:

– przychód                    4 610 678,08 zł

– koszty                                     4 539 854,79 zł

– zysk   brutto                    70 823,29 zł

– pod. doch. od os. praw.     1 360,00 zł  

– zysk netto                        69 463,29 zł                                  

Zarząd Stowarzyszenia proponuje przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat poprzednich: straty z 2019 r. w kwocie 47 745,72 zł i na pokrycie strat przyszłych okresów  w kwocie  21 717,57 zł.

       Zarząd Stowarzyszenia        

 1. Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak
 2. Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka
 3. Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko
 4. Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko
 5. Członek Zarządu Piotr Zanto

Legnica, 28.03.2023 r.