Sprawozdanie Stowarzyszenia

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

za rok 2021

 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” jest podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 marca 2001 r., w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców,  numer KRS: 0000002388, REGON: 390922941, NIP: 6912168815, adres: ul. Sejmowa 5A, 59-220, Legnica.

Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021) w roku 2021 pracował w następującym składzie:

 1. Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,
 2. Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,
 3. Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,
 4. Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,
 5. Piotr Zanto – Członek Zarządu.

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 08.06.2021 r. wybrało Zarząd Stowarzyszenia piątej kadencji (2021 – 2026)

w składzie:

 1. Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,
 2. Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,
 3. Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,
 4. Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,
 5. Piotr Zanto – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w 2021 r. działała w składzie:

 1. Józef Wąsik,
 2. Andrzej Pielich,
 3. Janusz Prus.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 08.06.2021 r. wybrało Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie:

 1. Józef Wąsik,
 2. Andrzej Pielich,
 3. Janusz Prus.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie liczy 19 Członków Zwyczajnych oraz 2 Członków Wspierających. W strukturze Stowarzyszenia w 2021 r. funkcjonowały następujące komórki wewnętrzne:

 1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
 2. Technikum Akademickie.
 3. Wydawnictwo Akademickie.
 4. Biuro Zarządu.

W roku 2021 na podstawie umów o pracę zatrudnionych było w Stowarzyszeniu 51 osób  (stan na 31.12.2021 r.), w tym 39 nauczycieli w ALO i TA, 11 osób na dłuższe umowy zlecenia, ponadto zostało zawartych kilkadziesiąt umów zleceń lub o dzieło z wykładowcami i autorami publikacji.

W roku 2021 Stowarzyszenie prowadziło kilka rodzajów działalności:

 1. Działalność statutową, w tym polegającą na prowadzeniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 3. Działalność edukacyjną.
 4. Działalność handlową.
 5. Działalność usługową.

 Ad. 1. Działalność statutowa – realizacja celów statutowych.      

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w realizacji celów statutowych określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Szkoły.

W roku 2021 z tytułów umów najmu, dzierżawy lub współpracy Uczelnia obciążyła Stowarzyszenie  kwotą brutto 71 438,80 zł.

 1. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.

Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało w 2021 r. 12 numerów biuletynu PWSZ im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki”, książkę „Jak Feniks z popiołów? Kierunki odbudowy i rewaloryzacji miast Dolnego Śląska na wybranych przykładach” oraz album „Gwiazdy trzech oceanów”.

 1. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.

W roku 2021 w oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w ALO wypłacono stypendia dla uczniów ALO na łączną kwotę 7 700,00 zł oraz przekazano darowiznę na rzecz studenta PWSZ im Witelona w wysokości 2 500,00 zł.

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na Uczelni.

Stowarzyszenie w 2021 r. realizowało umowę z PWSZ im. Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazało się 6 publikacji, poza serią wydawniczą ukazały się 3 publikacje dziełowe. Sprzedaż książek własnych i serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy odbywa się w punkcie ksero w bud. C. oraz poprzez sklep internetowy.

 1. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.

Stowarzyszenie w roku 2021 przygotowało kilka wniosków o dofinansowanie działalności:

Lp.

Tytuł projektu

cel

Instytucja, do której złożono wniosek

data złożenia wniosku

ocena

umowa o dofinansowanie

planowany termin realizacji projektu

wnioskowana kwota dofinansowania

1.

“POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH”

pokrycie kosztów pobytu na Ukrainie

Fundacja PZU

8.05.2020 r.

pozytywna

nr 209/PZ/2020 z 1.08.2020 r. i aneks nr 1 z 19.10.2020 r. – oraz aneks nr 2 z 5.07.2021 r. 

 1.08.2020 r. – 15.06.2021 r.

– termin przedłużony do 31.07. 2021 r.

wnioskowana kwota: 23 360 zł

całkowita wartość: 63 460 zł

– projekt zrealizowany i rozliczony

2.

“PRACE REMONTOWE I WYPOSAŻENIE POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY PROWADZONEJ PRZEZ DROHOBYCKIE POLSKIE KULTURALNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE “ODRODZENIE”

remont sceny w Polskiej Sobotniej Szkole w Drohobyczu

Prezes Rady Ministrów

12.01.2021 r.

negatywna

31.01.-15.06.2021 r.

wnioskowana kwota: 25 750 zł

całkowita wartość: 85 050 zł

 

3.

“WSPARCIE POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W DROHOBYCZU W MATERIAŁY EDUKACYJNE WRAMACH PROJEKTU POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV”

zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu

Fundacja KGHM

12.01.2021 r.

negatywna

31.01.-15.06.2021 r.

wnioskowana kwota: 16 600 zł

całkowita wartość: 76 980 zł

 

4.

“DZIEDZICTWO KULTUROWE W PAMIĘCI I ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNOŚCI “MAŁYCH I DUŻYCH OJCZYZN”

organizacja konkursu „Moja Mała Ojczyzna”, wykonanie przestrzennej kompozycji o historii PWSZ i Witelona, spotkania, prelekcje i inscenizacje o tem. historycznej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Niepodległa 2021

 

18.01.2021 r.

negatywna

19.03.-20.10.2021 r.

wnioskowana kwota: 63 734 zł

całkowita wartość: 76 034 zł

5.

WYDANIE NISKONAKŁADOWEJ PUBLIKACJI PT. „Jak Feniks z popiołów? Kierunki odbudowy i rozwoju miast Dolnego Śląska na wybranych przykładach

wydanie publikacji

Zarząd Województwa Dolnośląskiego (UMWD)

11.02.2021 r.

pozytywna

umowa nr MDK/28/2021 z 14.05.2021 r.

1.04.-29.10.2021 r.

wnioskowana kwota: 17 925 zł

całkowita wartość: 27 925 zł

– projekt zrealizowany i rozliczony

6.

„WOLONTARIUSZE ŚLADAMI HISTORII

I JEJ BOHATERÓW”

wydanie dwujęzycznej publikacji historycznej, organizacja międzynarodowej konferencji naukowej i pikniku historycznego

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

25.02.2021 r.

negatywna

10.05.-8.10.2021 r.

wnioskowana kwota: 60 142 zł

7.

„PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI IT

W CELU AKTYWIZACJI SENIORÓW

W RAMACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU”

szkolenie z zakresu obsługi  technologii komunikacyjno-informatycznych

 dla seniorów

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

26.03.2021 r.

negatywna

1.05. – 31.12.2021 r. 

wnioskowana kwota: 116 349 zł

8.

„ZIELONA ENERGIA – ENERGIA PRZYSZŁOŚCI”

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2.04.2021 r.

negatywna

1.06.-15.12.2021 r.

wnioskowana kwota: 50 000 zł

 

 1. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie:
 • działalności poligraficznej i działalności związanej z poligrafią – realizacja zadań dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb PWSZ w Legnicy w oparciu o umowę na usługi poligraficzno-wydawnicze.
 • działalności wydawniczej – realizacja w ramach umowy o współpracy z PWSZ oraz własna działalność wydawnicza dla podmiotów zewnętrznych.
 • prowadzenia usług w zakresie edukacji – realizacja poprzez prowadzenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego.
 • działalności handlowej i usługowej w pozostałym zakresie – prowadzenie księgarni, szatni w budynkach PWSZ, oprawy prac dyplomowych, parkingu, konserwacji terenów zielonych, punktu ksero.

 Ad. 2. Działalność wydawnicza i poligraficzna

Stowarzyszenie wspólnie z PWSZ im. Witelona w roku 2021 wydało 6 publikacji w serii wydawniczej PWSZ w Legnicy:

 1. Arteterapia i życie. Historia osobista, Wita Szulc,
 2. Zarządzanie w organizacji, Tadeusz Kowalski,
 3. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 37.
 4. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 38.
 5. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 39.
 6. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 40.

Ad. 3. Działalność edukacyjna

1 września 2021 roku rozpoczął się trzeci rok szkolny działalności Technikum Akademickiego w Legnicy. We wrześniu 2021 r. naukę w sześciu klasach Technikum rozpoczęło 147 uczniów. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach technik informatyk (96 uczniów) oraz technik automatyk (51 uczniów). Najważniejsze wydarzenia w Technikum w roku 2021 to:

 1. Doposażenie pracowni elektronicznych, informatycznych oraz automatyki.
 2. Podpisanie porozumienia z firmą Viessmann o patronacie nad Technikum Akademickim w Legnicy.
 3. Organizacja praktyk uczniowskich w największych firmach regionu: m.in. Viessmann, Voss, Gates, Horter, Viskase, Wodociągi, ZUS.
 4. Immatrykulacja uczniów klas I.
 5. Udział uczniów TA w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
 6. Powstanie mobilnej pracowni VR (wirtualnej rzeczywistości) w tym drukarki 3D.
 7. Charytatywna akcja na rzecz dokarmiania kotów.
 8. Zaangażowanie uczniów TA w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
 9. Propagowanie działań odnośnie pomocy Ukrainie przy Collegium Witelona w Legnicy.
 10. Udział uczniów TA w cyklicznych spotkaniach w ramach tzw. „Seminariów przemysłowych”.
 11. Udział uczniów TA w ogólnopolskim konkursie poetyckim.
 12. Wycieczki – m.in. Muzeum – Gry i Komputery Minionej Epoki.

W terminie od 4.08.2021 r. do 15.09.2021 r. Urząd Miasta w Legnicy przeprowadził w Technikum Akademickim kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu miasta w 2020 r.  W wyniku kontroli Prezydent Miasta Legnicy zalecił zwrot do budżetu Miasta Legnicy kwoty dotacji 5 788, 42 zł. Stowarzyszenie zwróciło do budżetu miasta Legnicy kwotę dotacji w wysokości 2046 zł z odsetkami. Kwota 3 742,42 zł została uznana za sporną – w tej sprawie toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Legnicy.

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące działalność rozpoczęło we wrześniu 2005 r. Liceum jest szkołą niepubliczną realizującą program nauczania uwzględniający podstawy kształcenia ogólnego. Kadra pedagogiczna Liceum to grono doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku Uczelni przy ul. Sejmowej 5 C. Wg stanu na dzień 01.09.2021 r. w ALO pobierało naukę 96 uczniów w 4 klasach (w tym 21 w klasie maturalnej). Rok szkolny 2020/2021 minął szkole pod znakiem nauki zdalnej i izolacji domowej. Miało to swój wyraz w udziale Szkoły w 12 Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych, które w lutym 2021 przyjęły formę on-line.  Od 23 marca do 9 maja 2021 r. uczniowie ALO wraz z opiekunem, Panem Dawidem Stefanikiem zorganizowali wielki ivent  challenge #Podajłapkę – wielką akcję pomocy schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Akcja zakończyła się w maju przekazaniem do Fundacja „Przytul Psiaka i Kociaka” 11 526 zł w gotówce oraz darów rzeczowych m.in. blisko 80 kg karmy, smakołyki, kubraczki zabiegowe, smycze, koce, miski czy zabawki. Wydarzenie znalazło swój finał na uroczystości zorganizowanej na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy w dniu 25 maja 2021 r. Wydarzenie było świetną okazją do podsumowania całej akcji oraz podziękowania wszystkim uczniom zaangażowanym w wolontariat, a także naszym przyjaciołom-partnerom, którzy wspierali nasze działania. Akcja odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach. 26 marca 2021 ALO – po raz pierwszy – stało się organizatorem etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Mediewistycznej. Z końcem kwietnia pożegnaliśmy naszych Absolwentów. Odbyła się – w reżimie sanitarnym – uroczystość połączona z wręczeniem świadectw i nagród.  Mimo wielu restrykcji w maju odbyły się egzaminy maturalne. Dla „ulżenia” młodzieży w trudnym pandemicznym czasie – pod koniec maja w Szkole zorganizowany został Festiwal „Dzieci Kwiaty”. W czerwcu  dotarła do szkoły wiadomość, że uczeń Kacper Pietras z klasy II G zdobył 2 miejsce w Polsce kategorii prac indywidualnych uczniów szkół ponadpodstawowych Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę  „50 lat okupacji i… wystarczy. Historia wojsk radzieckich w Legnicy”, opiekunem ucznia była p. Ewa Stanecka-Spuła. Na początku czerwca odbyły się dwie wycieczki – integracyjna do Myśliborskiego Parku Krajobrazowego oraz typowo rekreacyjna do Energylandii. Całość „zmagań” zakończyła uroczysta akademia zakończenia nauki w roku szkolnym 2020/2021. Mimo trwającej pandemii i licznych zaburzeń w normalnej, stacjonarnej pracy szkoły, udało się od września zorganizować wiele wydarzeń wzbogacających procesy kształcenia. 1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 połączona z obchodami kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 8 września  Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie i Klub Spiżarnia organizowali koncert charytatywny dla dwuletniej Amelki Gmyrek walczącej z chorobą SMA. W  imprezę zaangażowali się także uczniowie ALO, którzy pomagali przygotować całe wydarzenie, 16 września uczniowie ALO wzięli udział w zajęciach terenowych – przyrodniczych we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym oraz Muzeum Ziemi, także we wrześniu kolejne klasy ALO brały udział w zajęciach terenowych historycznych, których głównym zadaniem było poznanie historii legnickiego zamku. Koniec września przyniósł  wycieczkę integracyjno-edukacyjną klasy 1P i 3P. Podróżując dawnym szlakiem kupieckim uczniowie zwiedzili m.in. ziemie dawnego księstwa kłodzkiego, średniowieczny zamek Grodno, górzystą okolicę Bystrzycy, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO drewniany Kościół Pokoju w Świdnicy i obóz zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy. Wieczorną kulminację wrażeń poznawczych był wieczorek integracyjno-zapoznawczy w hotelu u podnóża Twierdzy Kłodzkiej. Dwudniowy wyjazd zakończyło ognisko przy zabytkowej, turystycznej kopalni w Nowej Rudzie. 13 października odbyło się jedno z najważniejszych świąt szkolnych – Immatrykulacja Uczniów Klas I Zespołu Szkół Akademickich połączona z obchodami Dnia Nauczyciela. Całość wydarzenia przy obecności Rodziców oraz przedstawicieli Społeczności Akademickiej przygotowane zostało przez uczniów klasy 1P i 2P Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego pod czujnym okiem Pani Danuty Łuczków. W połowie października odbyła się 3 dniowa wycieczka edukacyjno-integracyjna  do Krakowa i w Tatry. Uczniowie poznali: Wawel, z wszystkimi jego tajemnicami…, katedrę, groby królewskie, dzwon Zygmunta, kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, sukiennice i bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kolejnym dniu uczniowie odbyli wycieczkę z przewodnikiem do Zakopanego i Morskiego Oka – ten dzień zakończyli ogniskiem i wieczorem tradycji góralskich. Trzeci dzień poświęcony był zwiedzaniu Wieliczki. 26 października klasy 2P i 3G w ramach edukacji historyczno-patriotycznej wzięły udział w zajęciach terenowych  w niemieckim obozie koncentracyjny Gross-Rosen w Rogoźnicy. W październiku rozpoczęła się kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego – uczniowie mieli kilka debat – w tym także online (ze względów na naukę zdalną). Wybory odbyły się 9 grudnia. Wcześniej w dniach 23 – 26  listopada w ALO zorganizowane zostały próbne egzaminy maturalne (ze wszystkich przedmiotów deklarowanych przez uczniów na podstawie i rozszerzeniu). Grudzień minął naszym uczniom w atmosferze świątecznej – jej kumulację stanowiły wyprawy do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy.   

 

Ponadto w roku 2021 Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy prowadziło dla studentów Uczelni  oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku, w języku angielskim przez nauczycielkę z Japonii w systemie stacjonarnym i zdalnym. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w zajęciach uczestniczyło 11 studentów PWSZ i 5 uczniów ALO.  Od lipca do września 2021 r. zorganizowany został wakacyjny kurs języka japońskiego, w którym wzięło udział 12 osób – studentów i absolwentów Uczelni. Wakacyjne zajęcia miały miejsce na terenie Uczelni dla maksymalnie trzech osób w grupie, z zachowaniem wszystkich zasad ochrony przeciw COVID-19.

Natomiast od października 2021 r. w zajęciach zdalnych i stacjonarnych uczestniczyło 32 studentów oraz 14 uczniów ALO.

Ad. 4. Działalność handlowa

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w ramach działalności handlowej prowadzi sprzedaż artykułów biurowych w punkcie ksero w bud. C  oraz zajmuje się dystrybucją publikacji własnych i wydawanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez sprzedaż książek w punkcie ksero w bud. C oraz stronę internetową ksiegarniaakademicka.legnica.edu.pl.

   Ad. 5. Działalność usługowa

Stowarzyszenie w budynku C PWSZ im. Witelona przy ul. Sejmowej 5 w Legnicy prowadzi punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu ksero stanowią studenci i absolwenci PWSZ w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie w roku 2021 obsługiwało szatnie w budynkach PWSZ, zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz prowadziło uczelniany parking.

  Ogółem wynik finansowy za rok 2021:

– przychód                      3 428 840,99 zł

– koszty                           3 361 664,16 zł

– zysk  brutto                        67 655,83 zł

– pod. doch. od os praw.                 479 zł  

– zysk netto                             67 176,83 zł                                     

Zarząd Stowarzyszenia proponuje przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat poprzednich: straty z 2018 r.  w kwocie 52 418,43 zł i straty z 2019 r. w kwocie 14 758,40 zł.

      Zarząd Stowarzyszenia        

 1. Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak
 2. Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka
 3. Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko
 4. Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko
 5. Członek Zarządu Piotr Zanto

Legnica, 28.04.2022 r.